CNCISCAP


Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (denumit CNCISCAP) este structura națională de coordonare, fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020.

CNCISCAP se organizează și funcționează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020 și constituirea Comitetului Național pentru Coordonarea Implementării Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014  –  2020 și Regulamentului de organizare și funcționare.

Durata mandatului CNCISCAP coincide cu perioada de implementare a Strategiei pentru Consolidarea Administrației Publice 2014 – 2020.

CNCISCAP este format din prim-ministru, în calitate de coordonator al CNCISCAP, și din  câte un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului pentru Societatea Informațională și Ministerului Finanțelor Publice. În situațiile în care prim-ministrul nu poate participa la reuniunile CNCISCAP, coordonarea CNCISCAP este realizată de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

La ședințele CNCISCAP, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai societății civile, ai patronatelor, sindicatelor, mediului academic sau ai instituțiilor europene.

CNCISCAP se întrunește trimestrial, în reuniuni ordinare și ori de câte ori este necesar, în reuniuni extraordinare.

Atribuțiile CNCISCAP:

  • stabilește grupurile de lucru tematice și componența acestora și, în funcție de necesități, poate modifica numărul, componența sau coordonatorii acestora;
  • analizează și aprobă calendarul de activități al grupurilor de lucru tematice;
  • ia decizii cu privire la măsurile necesar a fi aplicate pentru implementarea și monitorizarea corespunzătoare a SCAP 2014 - 2020, pe baza analizelor și propunerilor înaintate de către grupurile de lucru tematice;
  • analizează periodic progresele înregistrate în atingerea obiectivelor generale, obiectivelor specifice, direcțiilor de acțiune și măsurilor prevăzute în SCAP 2014 – 2020, pe baza documentelor prezentate de grupurile de lucru tematice;
  • analizează / elaborează și aprobă rapoarte trimestriale și anuale de monitorizare și evaluare a stadiului implementării SCAP 2014 – 2020, pe care le înaintează Guvernului;
  • propune Guvernului orice amendare a SCAP 2014 – 2020 și a anexelor acesteia;
  • aprobă și amendează propriul Regulament de organizare și funcționare;
  • aprobă și amendează Metodologia de monitorizare și evaluare a SCAP 2014 – 2020

În activitatea sa, CNCISCAP este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de către Secretariatul General al Guvernului.