SCAP


Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) a fost aprobată prin H. G. nr. 909/2014 publicată în M.O. nr. 834 bis din data de 17.11.2014.

SCAP 2014-2020 reprezintă condiționalitatea ex-ante în vederea accesării fondurilor europene în perioada 2014–2020 pentru domeniul administrație publică. Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 este finanțat din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 „Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și eficiența administrației publice”.

Prin implementarea acestei strategii, Guvernul României își propune crearea unei administrații publice eficiente, responsabile, credibile, transparente și deschise în relația cu beneficiarii serviciilor sale (cetățenii și mediul de afaceri) și totodată, a unei administrații predictibile și stabile, capabilă să favorizeze și să susțină dezvoltarea socio-economică echilibrată la nivel național și local, contribuind astfel la atingerea țintelor Strategiei Europa 2020. Totodată, o administrație publică modernă are nevoie de un proces decizional coerent, de resurse umane competente și bine gestionate, de un management eficient și transparent al cheltuielilor publice, de o structură instituțional-administrativă adecvată, proceduri de funcționare clare, simple și predictibile precum și de o atitudine centrată pe promovarea interesului public.

Obiectivele generale ale Strategiei sunt:

OG I. Adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile cetățenilor și la posibilitățile reale de finanțare
OG II. Implementarea unui management performant în administrația publică
OG III. Debirocratizare și simplificare pentru cetățeni, mediul de afaceri și administrație
OG IV. Consolidarea capacității administrației publice de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice

Coordonarea implementării, monitorizarea şi evaluarea Strategiei este asigurată de Comitetul naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 (CNCISCAP).

Monitorizarea SCAP 2014-2020 se realizeaza trimestrial/anual.

În vederea coordonării implementării şi monitorizării Strategiei, au fost constituite cinci grupuri de lucru tematice aferente a cinci piloni, după cum urmează:

  • Pilonul 1 – Politici publice și reglementare
  • Pilonul 2 – Debirocratizare și simplificare
  • Pilonul 3 – Resurse umane
  • Pilonul 4 – Managementul calității și serviciile publice
  • Pilonul 5 – Administrația publică locală